Your search results

Korisne informacije

 • AGENCIJSKA PROVIZIJA

  Na celoj teritoriji grada Zrenjanina već dugi niz godina usluge agencijskog posredovanja iznose 3% od dogovorene kupoprodajne cene (odnosi se na nekretnine vrednosti 17.000 EUR-a ili višoj). Plaćaju je Kupac i Prodavac po 1,5% u trenutku potpisivanja Kupoprodajnog Ugovora. Ukoliko je vrednost nekretnine manja od 17.000 EUR-a, Kupac i Prodavac plaćaju fiksnu proviziju u iznosu od 500 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, koju takođe plaćaju u jednakim delovima, odnosno po 250 EUR-a.

 • POREZ NA PROMET

  Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke Uprave Javnih prihoda – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac u ime Prodavca, kako bi Kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen.

  U koliko je to prva nekretnina u vlasništvu (odnosi se na sve članove domaćinstva), kupac se oslobađa plaćanja poreza na promet, za 40m2 i po 15m2 za svakog člana domaćinstva.

  Zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava tzv. Poreza na promet je 10 dana od dana overe kupoprodajnog Ugovora kod nadležne Republicke Uprave Javnih prihoda (R.U.J.P.) – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina.

  Osim overenog kupoprodajnog Ugovora potrebno je priložiti i prethodni osnov sticanja za Prodavca – znači Ugovor (u fotokopiji) kojim je on stekao svojinu na toj nekretnini sa poreskom klauzulom – pecatom R.U.J.P. na istom.

  Posle prijema rešenja sa razrezanim porezom, obveznik plaćanja ima rok od 15 dana od dana prijema Rešenja da uplati navedeni iznos i o tome dostavi dokaz R.U.J.P. kako bi mu se na sve primerke Ugovora kojim je kupio tu nepokretnost stavila klauzula – pečat o regulisanom (naplaćenom) porezu na promet.

 • PRENOS PRAVA KORIŠCENJA TELEFONA, STRUJE, GREJANJA, KTV-a I SON-a

  1) PRENOS PRAVA KORIŠĆENJA TELEFONSKOG PRIKLJUČKA

  Telefonski priključak se prenosi sa Kupca na Prodavca po overi Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim i istovremenim odlaskom Kupca i Prodavca u korisnički servis Telekom-a, gde Kupac podnosi zahtev za promenu imena korisnika telefonskog priključka, a Prodavac zahtev za odjavu i preseljenje istog na novu adresu. Neophodno je poneti fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i fotokopije ličnih karata.

  2) PRENOS PRAVA KORIŠCANJA EDB BROJILA

  Prenos prava korišćšenja EDB brojila vrši Kupac, odlaskom u nadležnu službi preduzeća Elektrodistribucije Zrenjanin sa fotokopijom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i zadnjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji.

  3) PRENOS GREJANJA

  Prenos grejanja, odnosno, gasa ili toplotne energije vrši Kupac odlaskom u DP Grejanje, sa fotokopijom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

  4) PRENOS KTV-a

  Prenos KTV-a, vrši Prodavac u poslovnici SBB-a, ličnom izjavom o ustupanju priključka.

  5) PRENOS SON-a

  Prenos SON-a, odnosno komunalija (voda, smeće…), vrši kupac u Direkciji za izgradnju i uređenje grada uz fotokopiju kupoprodajnog Ugovora.

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

  Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima, overena od strane nadležnog suda, sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na promet apsolutnih prava. Potrebno je imati novi izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, odnosno, izvod iz lista nepokretnosti. Ukoliko nepokretnost nije uknjižena, neophodno je imati kompletnu dokumentaciju, počevši od prvog do sadašnjeg vlasnika, u originalima, sve overeno, snabdeveno RUJP pečatima uprave prihoda nadležne opštine o regulisanom porezu na promet apsolutnih prava.Znači, potrebno je da postoji pravni sled od prvog vlasnika do danas, da bi u momentu kada se za to steknu uslovi Kupac, odnosno trenutni vlasnik nepokretnosti mogao istu uknjižiti na svoje ime.

 • ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

  Isplata kupoprodajne cene vrši se transferom novca sa računa Kupca na račun Prodavca u banci, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Ovaj Zakon propisuje da se sve isplate, bilo da su u dinarskom ili deviznom iznosa koje prelaze iznos od 15.000 evra, moraju vršiti preko banke. Odabir banke je stvar dogovora izmedu Prodavca i Kupca. Prodavci nemaju razloga za bilo kakav strah, jer novac mogu podići momentalno, banka vrši proveru ispravnosti novca i daje garanciju za njegovu ispravnost.Ceo proces transfera sa otvaranjem deviznih računa traje oko 30 minuta. Troškove transfera plaća Kupac, i oni variraju od banke do banke, a iznose od 0,01% do 0,05% od vrednosti Kupoprodajnog ugovora.

 • OBAVEZE PRODAVCA

  Od momenta zaključenja Predugovora, Prodavac je u obavezi da primi celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Kupcem.

  Do momenta zaključenja i overe glavnog Kupoprodajnog ugovora, Prodavac je u obavezi da izmiri sve svoje obaveze nastale po osnovu PTT usluga, EDB-a, Grejanja, SON-a , poreza na imovinu. Na dan zakljucenja Kupoprodajnog ugovora, Prodavac je u obavezi da dostavi Uverenje RUJP nadležne opštine da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, poslednji račun za struju, poslednji račun za telefon, potvrdu iz Grejanja i SON-a.

  Prodavac je takodje u obavezi da u momentu zaključenja Kupoprodajnog ugovora preda Kupcu ključeve predmetne nekretnine ispražnjene od lica i stvari, sa standardnom opremom.Obaveza Prodavca je takode da dostavi izvod iz matične knjige rođenih kao i sudski overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može tražiti, u zavisnosti od konkretnog slučaja, kao i da izvrši dopunu dokumentacije kojom dokazuje svoje vlasništvo, ukoliko je to neophodno.

  Obaveza Prodavca je i plaćanje 1.5% posredničke provizije.

 • OBAVEZE KUPCA

  Obaveza Kupca je da isplati celikupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Prodavcem.

  Uobičajeno je da prilikom zaključenja Predugovora, Kupac isplati 10% dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku, transferom sa deviznog računa Kupca na devizni račun Prodavca, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju u iznosu od 1,5%, sudske takse za overu Predugovora, Ugovora, odnosno, Aneksa, transfer u ovlašćenoj banci, porez na promet apsolutnih prava, kao i taksu za uknjižbu nepokretnostina svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

 • PRIMOPREDAJA NEPOKRETNOSTI

  Primopredaja nepokretnosti, odnosno, ulazak u posed je proces koji prolazi kroz nekoliko faza:

  • odlazak pre potpisivanja i overe Kupoprodajnog ugovora u nepokretnost, gde se vrši uviđaj da li je nepokretnost ispražnjena od lica i stvari;
  • odlazak u agenciju i overa Kupoprodajnog ugovora kod javnog beleznika (notara) ili u sudu;
  • isplata kupoprodajne cene u banci;
  • dolazak u kupljenu nepokretnost i zvanična primopredaja ključeva.

   

  Naša Agencija predlaže svim svojim Kupcima da zbog lične zaštite obavezno promene unutrašnje brave.

   

  Srećno!

Uporedna lista